English version
Прозорість медіавласності

Порядок подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності

 

11 березня в бюлетені «Офіційний вісник України» опубліковано Порядок подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності та відповідні форми документів. Таким чином, регуляторний акт Національної ради набув чинності.

 

Документ було затверджено рішенням Національної ради від 21 січня 2016 року № 2 і зареєстровано в Міністерстві юстиції 17 лютого 2016 року за № 251/28381.

 

Порядок визначає процедуру подання телерадіоорганізаціями та провайдерами Національній раді інформації про структуру власності та здійснення регулятором контролю за дотриманням суб’єктами інформаційної діяльності вимог щодо розкриття інформації про структуру власності відповідно до Закону України «Про телебачення і радіомовлення».

 

Проект регуляторного акта було розроблено за допомогою експертів Ради Європи на виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності засобів масової інформації та реалізації принципів держаної політики у сфері телебачення і радіомовлення» і винесено на громадське обговорення наприкінці листопада 2015 року.

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

РІШЕННЯ № 2 Про затвердження Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності та відповідних форм документів телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги

 

21.01.2016                 м. Київ                    № 2

 

                                                                                                            Зареєстровано в Міністерстві
                                                                                                            юстиції України
                                                                                                            17 лютого 2016 року
                                                                                                            за № 251/28381 

 


Про затвердження Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами
програмної послуги інформації про структуру власності та відповідних форм
документів телерадіоорганізацій та провайдерів програмної послуги

 

Відповідно до статті 12 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, статті 17, частини другої статті 24 Закону України “Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”  Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити такі, що додаються:

 

1) Порядок подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги інформації про структуру власності;
2) Форму № 1 повідомлення про подання інформації про структуру власності;
3) Форму № 2 відомості про власників істотної участі станом на 31 грудня 20__ року;
4) Форму № 3 відомості про пов’язаних осіб станом на 31 грудня 20__ року;
5) Форму № 4 відомості про зміни у структурі власності у 20__ звітному році;
6) Форму № 5 відомості про кінцевих бенефіціарних власників станом на 31 грудня 20__ року;
7) Форму № 6 відомості про осіб, які впродовж 20__ звітного року надавали провайдеру програмної послуги фінансування (кредити, позики, фінансову допомогу тощо).

 

2. Юридичному управлінню подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

3. Відділу зв’язків зі ЗМІ, громадськими організаціями та діяльності суспільного мовлення оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення У. Фещук.

 

 

Голова     /підпис/   Ю. Артеменко

 

                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                Рішення Національної ради України
                                                                                                з питань телебачення і радіомовлення
                                                                                                21 січня 2016 року № 2

 

                                                                                                Зареєстровано в Міністерстві
                                                                                                юстиції України
                                                                                                17 лютого 2016 року
                                                                                                за № 251/28381

 

ПОРЯДОК
подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги
інформації про структуру власності

 

І. Загальні положення

 

1. Цей Порядок визначає процедуру подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги (далі – суб’єкти інформаційної діяльності) Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення (далі – Національна рада) інформації про структуру власності та здійснення Національною радою контролю за дотриманням суб’єктами інформаційної діяльності вимог щодо розкриття інформації про структуру власності відповідно до Закону України “Про телебачення і радіомовлення”.

 

Вимоги, установлені цим Порядком, також застосовуються при поданні до Національної ради заяви про видачу (продовження) ліцензії на мовлення, отримання ліцензії провайдера програмної послуги.

 

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України “Про телебачення і радіомовлення”.

 

3. Для цілей розкриття інформації про структуру власності під ключовим учасником юридичної особи розуміється будь-яка фізична особа, яка володіє корпоративними правами такої юридичної особи, юридична особа, яка володіє п’ятьма і більше відсотками корпоративних прав такої юридичної особи, і при цьому:

 

1) якщо юридична особа має більше ніж 10 учасників – фізичних осіб, ключовими учасниками вважаються 10 учасників – фізичних осіб, частки яких є найбільшими;

 

2) якщо однакові за розміром пакети корпоративних прав юридичної особи належать більше ніж 10 учасникам – фізичним особам, ключовими учасниками вважаються всі фізичні особи, які володіють п’ятьма і більше відсотками корпоративних прав такої юридичної особи;

 

3) вважається, що публічна компанія не має ключових учасників.

 

4. Структура власності суб’єкта інформаційної діяльності є прозорою, якщо інформація про структуру власності, оприлюднена на його офіційному веб-сайті та надана Національній раді, дає змогу визначити всіх осіб, які мають пряму та/або опосередковану істотну участь у юридичній особі чи можливість значного або вирішального впливу на управління та/або діяльність юридичної особи, у тому числі відносини контролю між усіма особами в ланцюгу володіння корпоративними правами щодо цієї юридичної особи, а також визначити кінцевого бенефіціарного власника.

 

5. Структура власності суб’єкта інформаційної діяльності, заявника на отримання ліцензії на мовлення або ліцензії провайдера програмної послуги є непрозорою (такою, що не відповідає вимогам щодо її прозорості), якщо:

 

1) суб’єкт інформаційної діяльності не розкрив інформацію про свою структуру власності в порядку та обсязі, визначених в Законі України “Про телебачення і радіомовлення” та цьому Порядку;

 

2) з інформації про структуру власності, поданої суб’єктом інформаційної діяльності, неможливо встановити всіх осіб, визначених у пункті 4 цього розділу, а також характер відносин між ними (зокрема, наявність або відсутність між ними відносин контролю).

 

6. Розмір сукупної участі особи в суб’єкті інформаційної діяльності розраховується шляхом додавання прямої та опосередкованої участі особи в суб’єкті інформаційної діяльності за всіма ланцюгами володіння корпоративними правами в суб’єкті інформаційної діяльності.

 

7. Якщо особа прямо або через інших осіб здійснює контроль акціонера (учасника) суб’єкта інформаційної діяльності, то розмір опосередкованої участі такої особи в суб’єкті інформаційної діяльності дорівнює розміру прямої участі в суб’єкті інформаційної діяльності акціонера (учасника) суб’єкта інформаційної діяльності, якого вона контролює.

 

8. Розмір опосередкованої участі в суб’єкті інформаційної діяльності особи, яка має істотну участь за довіреністю акціонерів (учасників) суб’єкта інформаційної діяльності, розраховується шляхом додавання часток участі в статутному капіталі суб’єкта інформаційної діяльності акціонерів (учасників) суб’єкта інформаційної діяльності, які видали такі довіреності.

 

ІІ. Порядок щорічного подання суб’єктами інформаційної діяльності інформації про структуру власності

 

1. Телерадіоорганізація щороку до 31 березня подає до Національної ради звіт за попередній (звітний) рік діяльності про свою структуру власності у складі таких документів:

 

1) повідомлення про подання інформації про структуру власності, складене за визначеною формою № 1;

 

2) схематичне зображення структури власності станом на 31 грудня звітного року, складене відповідно до вимог пункту 3 цього розділу, за зразком, наведеним у додатку  до цього Порядку;

 

3) відомості про власників істотної участі станом на 31 грудня звітного року, складені за визначеною формою № 2;

 

4) відомості про пов’язаних осіб станом на 31 грудня звітного року, складені за визначеною формою № 3;

 

5) відомості про зміни у структурі власності у звітному році, складені за визначеною формою № 4;

 

6) відомості про кінцевих бенефіціарних власників станом на 31 грудня звітного року, складені за визначеною формою № 5.

 

2. Провайдер програмної послуги щороку до 31 березня подає до Національної ради звіт за попередній (звітний) рік діяльності про свою структуру власності у складі таких документів:

 

1) повідомлення про подання інформації про структуру власності, складене за визначеною формою № 1;

 

2) схематичне зображення структури власності станом на 31 грудня звітного року, складене відповідно до вимог пункту 3 цього розділу, за прикладом, наведеним у додатку до цього Порядку;

 

3) відомості про пов’язаних осіб станом на 31 грудня звітного року, складені за визначеною формою № 3;

 

4) відомості про зміни у структурі власності у звітному році, складені за визначеною формою № 4;

 

5) відомості про кінцевих бенефіціарних власників станом на 31 грудня звітного року, складені за визначеною формою № 5;

 

6) відомості про осіб, які впродовж звітного року надавали провайдеру програмної послуги фінансування (кредити, позики, фінансову допомогу тощо), складені за визначеною формою № 6, якщо загальна сума такого фінансування від однієї особи впродовж звітного року становила 125 і більше мінімальних заробітних плат.

 

3. На схематичному зображенні структури власності зазначаються:

 

1) всі особи, які володіють прямою та/або опосередкованою істотною участю у суб’єкті інформаційної діяльності;

 

2) всі ключові учасники суб’єкта інформаційної діяльності та кожної юридичної особи у кожному ланцюгу володіння корпоративними правами суб’єкта інформаційної діяльності;

 

3) розмір участі (відсоток корпоративних прав), який належить кожній фізичній або юридичній особі в іншій юридичній особі.

 

4. На схематичному зображенні структури власності щодо кожної фізичної особи вказуються її повне ім’я та громадянство, щодо кожної юридичної особи – повне найменування юридичної особи та країна її державної реєстрації.

 

Зразок складання схематичного зображення структури власності наведений у додатку до цього Порядку.

 

5. Документи, передбачені пунктами 1 та 2 цього розділу, подаються до Національної ради в паперовому вигляді та в електронній формі.

 

Документи у паперовому вигляді та в електронній формі повинні бути ідентичними з урахуванням положень, передбачених пунктом 8 цього розділу.

 

6. Кожен документ у паперовому вигляді прошивається окремо та підписується керівником суб’єкта інформаційної діяльності. На кожному документі проставляється печатка (за її наявності).

 

Документи можуть підписуватись іншою уповноваженою особою (крім керівника), яка має право підпису від імені суб’єкта інформаційної діяльності. У такому разі до Національної ради додатково подається оригінал або завірена в установленому порядку копія документа, який підтверджує повноваження підписанта.

 

7. Документи в електронній формі можуть подаватися на флеш-накопичувачі (USB), CD-диску або надсилатися електронною поштою, адреса якої розміщується на офіційному веб-сайті Національної ради.

 

Кожен документ в електронному вигляді подається у форматах PDF та EXCEL з можливістю копіювання.

 

8. У документах в форматі PDF у колонці “Адреса”:

 

1) не зазначаються такі персональні дані фізичної особи: ідентифікаційний номер, серія та номер паспорта, адреса постійного місця проживання (зазначається лише країна і населений пункт);

 

2) зазначається країна, податковим резидентом якої є особа, при цьому якщо особа є громадянином декількох країн, зазначається про приналежність до громадянства тієї країни, з якою особа має більш тісний економічний зв’язок.

 

9. У разі подання до Національної ради відповідно до вимог, визначених Законом України “Про телебачення і радіомовлення” та цим Порядком, документів, що підтверджують належність особі корпоративних прав юридичної особи, перехід прав на корпоративні права, інших документів, на підставі яких особа набула істотну участь у суб’єкті інформаційної діяльності, документів, які дають змогу зробити висновок про майновий (фінансовий) стан особи тощо, такі документи мають пред’являтись у вигляді оригіналів або надаватись їх копії, засвідчені в установленому законодавством порядку.

 

10. Документи щодо іноземних юридичних осіб та фізичних осіб – іноземців, документи, видані органами іноземної держави, документи, складені іноземною мовою, мають подаватися до Національної ради з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально.

 

11. Документи, видані органом іноземної держави, мають бути засвідчені нотаріально за місцем видачі та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

 

12. У разі виявлення технічної помилки в інформації про структуру власності, поданій Національній раді, суб’єкт інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення повинен упродовж двох тижнів її виправити.

 

Технічною помилкою в розумінні цього Порядку є описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка, яка не впливає на загальний зміст поданої суб’єктом інформаційної діяльності інформації.

 

ІІІ. Порядок подання інформації про структуру власності заявниками на отримання (продовження) ліцензії

 

Заявник до заяви про видачу (продовження) ліцензії подає до Національної ради:

 

1) схематичне зображення структури власності, складене відповідно до вимог пункту 3 розділу ІІ цього Порядку, за прикладом, наведеним у додатку до цього Порядку, станом на останнє число місяця, який передує даті звернення із заявою;

 

2) відомості про власників істотної участі станом на останнє число місяця, який передує даті звернення із заявою, складені за визначеною формою № 2;

 

3) відомості про кінцевих бенефіціарних власників станом на останнє число місяця, який передує даті звернення із заявою, складені за визначеною формою № 5;

 

4) відомості про пов’язаних осіб станом на 31 грудня року, який передує даті звернення із заявою, складені за визначеною формою № 3;

 

5) відомості про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру кінцевого бенефіціарного власника за рік, який передує даті звернення із заявою, за формою декларації про майновий стан і доходи, що затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року № 859, зареєстрованим Міністерством юстиції України 26 жовтня 2015 року за № 1298/27743, а також копії документів, які підтверджують достовірність інформації, включеної до декларації.

 

ІV. Порядок здійснення Національною радою контролю за дотриманням суб’єктами інформаційної діяльності вимог щодо розкриття інформації про структуру власності

 

1. У разі виявлення недоліків у поданих документах про структуру власності Національна рада має право надати суб’єкту інформаційної діяльності строк для усунення виявлених недоліків, але не більше ніж один місяць.

 

2. За неподання або несвоєчасне подання інформації про структуру власності або подання недостовірної інформації про структуру власності Національною радою вживаються заходи, передбачені чинним законодавством.

 

3. Національна рада на підставі інформації про структуру власності, поданої суб’єктом інформаційної діяльності, може визнати структуру власності непрозорою за наявності підстав, визначених Законом України “Про телебачення і радіомовлення”.

 

4. У випадку визнання структури власності суб’єкта інформаційної діяльності непрозорою Національна рада повідомляє про це суб’єкта інформаційної діяльності листом із зазначенням підстав для визнання структури власності непрозорою.

 

Одночасно Національна рада пропонує суб’єкту інформаційної діяльності, його учасникам (акціонерам) вжити заходів протягом встановленого Національною радою строку для приведення структури власності суб’єкта інформаційної діяльності у відповідність до вимог щодо її прозорості.

 

5. Національна рада має право розмістити інформацію про статус опрацювання структур власності суб’єктів інформаційної діяльності, а також про визнання структури власності суб’єкта інформаційної діяльності непрозорою на офіційному веб-сайті Національної ради.

 

6. Для забезпечення дотримання визначених законодавством антимонопольних обмежень та обмежень стосовно частки іноземних власників у статутному капіталі телерадіоорганізації Національна рада під час розгляду заяви про видачу (продовження) ліцензії на мовлення має право додатково запитати і отримати від телерадіоорганізації:

 

1) інформацію щодо розподілу часток статутних капіталів юридичних осіб, які є її засновниками або власниками, зокрема акціонерами, а також юридичних осіб, що входять до структури власності заявника, у тому числі копії правочинів та інших документів, на підставі яких будь-який із власників заявника набув прямої або опосередкованої істотної участі у юридичній особі, яка подала відповідну заяву про видачу (продовження) ліцензії;

 

2) за наявності обґрунтованих сумнівів у достовірності наданої заявником інформації, на підставі мотивованого запиту Національної ради – копії документів, що дають змогу зробити висновок про майновий стан будь-якого із власників заявника;

 

3) декларації про майновий стан і доходи (про сплату податку на доходи фізичних осіб та про відсутність податкових зобов’язань з такого податку) (у разі подання такої декларації) за рік, що передує року, в якому направлено відповідний запит, за встановленою формою (у разі наявності доходів, отриманих в Україні);

 

4) довідки уповноваженого органу держави проживання іноземця про його доходи та про стан виконання ним зобов’язань як платника податків.

 

V. Опублікування інформації про структуру власності суб’єктів інформаційної діяльності

 

1. Суб’єкт інформаційної діяльності зобов’язаний розміщувати на своєму офіційному веб-сайті інформацію про свою структуру власності у складі документів, передбачених пунктом 1 (для телерадіоорганізацій) або пунктом 2 (для провайдерів програмної послуги) розділу ІІ цього Порядку, з урахуванням особливостей, установлених цим розділом.

 

Інформація розміщується у файлі формату PDF, в якому персональні дані фізичних осіб розкриті в обсязі, передбаченому пунктом 8 розділу ІІ цього Порядку.

 

2. Інформація про структуру власності на офіційному веб-сайті суб’єкта інформаційної діяльності розміщується станом на 31 грудня року, що передує поточному року, в якому здійснюється розміщення, а також за всі попередні звітні періоди, за які суб’єкт інформаційної діяльності подавав інформацію про свою структуру власності до Національної ради.

 

3. Інформація про структуру власності суб’єкта інформаційної діяльності повинна бути доступна всім особам на безоплатній основі.

 

4. Інформація про структуру власності або пряме гіперпосилання на інформацію про структуру власності повинні бути розміщені на початковій (стартовій) сторінці офіційного веб-сайту суб’єкта інформаційної діяльності.

 

5. Перелік гіперпосилань на веб-сторінки, на яких суб’єкти інформаційної діяльності розміщують інформацію про свою структуру власності, публікується на офіційному веб-сайті Національної ради.

 


Начальник управління ліцензування            /підпис/               Л. Запорожець

 

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

Додаток 7  Додати до закладок     Роздрукувати сторінку   Повернутись до розділу  


Пошук по реєстру та архіву

Оберіть місце пошуку:

Текст:

 
 


Фотогалерея

Розширене засідання робочої групи зі створення правил захисту дітей у медіа, м.Київ, 19 квітня 2017 р.