English version
Громадська рада

Положення про Громадську раду

 

Додаток
до рішення Національної ради
28.07.2010 № 1122

 

Зі змінами,
внесеними рішенням
від 07.08.2014 № 599

 

Положення
Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
"Про Громадську раду при Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення”

 

1. Громадська рада при Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення (далі Громадська рада) є постійно діючим незалежним колегіальним консультативно-дорадчим органом, що створює ефективні організаційні та правові умови реалізації конституційного права громадян України на участь в управлінні державними справами; координує заходи, пов’язані із забезпеченням проведення консультацій з громадськістю, з метою врахування громадської думки в процесі підготовки та реалізації рішень Національної ради.

 

2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, цим Положенням, своїми рішеннями.

 

3. Основними завданнями Громадської ради є:

 

 • сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;
 • забезпечення врахування громадської думки у процесі підготовки та виконання рішень Національної ради;
 • здійснення заходів щодо організації та проведення консультацій з громадськістю згідно з Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики;
 • забезпечення реалізації права на свободу слова та права на інформацію; 
 • проведення моніторингу порушень прав і свобод громадян в телерадіопросторі України, поширення відповідної інформації;
 • сприяння практичній реалізації в Україні прав на інтелектуальну власність, авторських та суміжних прав у сфері телерадіопростору;
 • підготовка публікацій у засобах масової інформації з різних аспектів впливу телерадіомовлення на соціально-економічний розвиток країни;
 • проведення семінарів та науково-практичних конференцій, дослідження громадської думки щодо телерадіомовлення та його впливу на соціально-економічний розвиток;
 • вивчення, аналіз та систематизація міжнародного досвіду.

 

4. Основними принципами діяльності Громадської ради є відкритість, колегіальність та рівноправність її членів.

 

5. Основними напрямами діяльності Громадської ради є:

 

 • прийняття консультативних рішень за результатами громадських експертиз проектів нормативно-правових рішень Національної ради; 
 • підготовка та подання пропозицій до орієнтовного плану роботи Національної ради;
 • розробка та подання на розгляд Національної ради пропозицій до плану проведення консультацій з громадськістю за визначеною тематикою із зазначенням переліку питань, термінів, етапів та порядку оприлюднення інформації про проведення консультацій та врахування їх результатів;
 • формування банку даних з найактуальніших проблем розвитку телерадіопростору України;
 • внесення пропозицій щодо покращення стану дотримання та виконання міжнародних зобов’язань України у сфері інформаційних відносин;
 • здійснення співробітництва з питань телебачення і радіомовлення з міжнародними організаціями та неурядовими організаціями інших країн.

6. Громадська рада має право:

 

 • отримувати для громадської експертизи проекти нормативно-правових рішень Національної ради;
 • надавати Національній раді пропозиції з питань, що належать до компетенції Громадської ради;
 • утворювати постійні та тимчасові робочі групи за напрямами роботи;
 • брати участь в будь-якій діяльності, що ведеться під егідою Національної ради;
 • залучати до своєї роботи представників Національної ради, органів влади, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;
 • проводити конференції, засідання та збори;
 • звертатися до Національної ради за захистом своїх прав та інтересів.

 

7. До Громадської ради можуть входити професійні некомерційні, недержавні організації, які легалізовані у встановленому законодавством порядку, а також авторитетні фахівці цієї сфери, запропоновані громадськістю (професійними організаціями журналістів).

 

Організацію-члена Громадської ради представляє її керівник або інший уповноважений представник, який має право одного голосу під час ухвалення рішень Громадською радою.

 

Члена Громадської ради під час ухвалення рішень Громадською радою може представляти лише одна особа.

 

Термін повноважень членів Громадської ради – 2 роки (внесено зміни – рішення від 07.08.2014 № 599).

 

8. Склад Громадської ради затверджується на відкритому засіданні Національної ради шляхом рейтингового голосування.

 

Загальна кількість Громадської ради встановлюється рішенням Національної ради. Кількість індивідуальних членів Громадської ради становить не більше 15 осіб.

 

Організація-кандидат у члени Громадської ради надсилає у визначені терміни до Національної ради відповідну письмову заяву кандидата, до якої додається інформація про:

 

 • склад засновників;
 • органи управління;
 • основні напрями та досвід діяльності у сфері інформаційних відносин.

 

Члени Громадської ради обираються шляхом рейтингового голосування членів Національної ради (внесено зміни – рішення від 07.08.2014 № 599).

 

9. Члени Громадської ради мають право:

 

 • брати участь у підготовці та ухваленні рішень Громадської ради, формуванні та діяльності її органів, заходах Громадської ради;
 • вносити пропозиції щодо пріоритетних напрямів діяльності Громадської ради;
 • брати участь у вирішенні будь-яких інших питань у діяльності Громадської ради; 
 • отримувати інформацію про діяльність та рішення Громадської ради;
 • добровільно виходити зі складу Громадської ради;
 • посилатися на своє членство в Громадській раді в публікаціях, виступах, публічних заявах тощо.

 

Члени Громадської ради зобов’язані:

 

 • дотримуватися вимог цього Положення та рішень Громадської ради; 
 • брати участь у засіданнях Громадської ради;
 • брати активну участь у заходах Громадської ради.

 

Член Громадської ради не може виступати від її імені (робити будь-які заяви, надавати коментарі тощо), крім випадку наявності відповідного рішення Громадської ради.

 

Члени Громадської ради працюють на громадських засадах.

 

10. Громадська рада відкритим голосуванням обирає Голову та Секретаря з числа членів Громадської ради. Функціональні обов’язки Голови та Секретаря Громадської ради визначаються окремим рішенням Громадської ради (внесено зміни – рішення від 07.08.2014 № 599).

 

11. Громадська рада здійснює діяльність відповідно до затверджених нею планів роботи, які надаються Національній раді і є складовою частиною планів роботи Національної ради.

 

Основною формою роботи Громадської ради є чергові та позачергові засідання. Чергові засідання Громадської ради скликаються правлінням Громадської ради.

 

Позачергові засідання Громадської ради скликаються правлінням Громадської ради за ініціативи одного або  кількох членів Громадської ради за умови підтримки цієї ініціативи третиною складу Громадської ради, висловленої у результаті голосування  за допомогою електронної пошти чи в інший обумовлений  Громадською радою спосіб, або не менше ніж двох членів Національної ради.

 

12. Проекти рішень та інших документів Громадської ради вносяться правлінням Громадської ради на розгляд членів Громадської ради через розсилання їх електронною поштою чи в інший обумовлений Громадською радою спосіб:

 

до чергових засідань – не пізніше ніж за три дні;
до позачергових засідань – не пізніше  ніж за одну добу.

 

Рішення з оперативних, невідкладних питань у випадках, коли проекти заздалегідь не готувалися, можуть ухвалюватися не засіданнях Громадської ради лише у випадках наявності підтверджень, що з цими проектами змогли ознайомитися не менше двох третин членів Громадської ради.

 

13. Засідання Громадської ради є правочинними за умови присутності на ньому не менше третини членів від загального складу Громадської ради.

 

Члени Громадської ради повідомляються про проведення засідання Громадської ради не пізніше ніж за три робочих дні до дня проведення засідання. Про дату, час та місце засідання інформується також Національна рада.

 

Головуючий та секретар засідання Громадської ради обираються на початку кожного засідання або відповідно до сталого порядку,  визначеного рішенням Громадської ради.

 

Головуючий веде засідання Громадської ради, стежить за дотриманням порядку денного, погодженого регламенту виступів, ставить на голосування проекти рішень, підписує протокол засідання, виконує інші дії, необхідні для належного проведення засідання Громадської ради.

 

Засідання Громадської ради проводяться у приміщенні Національної ради.

 

14. Рішення Громадської ради з питань, що готувалися до розгляду в плановому порядку і не були пов’язані з внесенням суттєвих змін до  заздалегідь підготовлених проектів, приймаються простою більшістю голосів від присутніх на засіданні членів Громадської ради. Рішення Громадської ради, ухвалені на її засіданнях, оформляються протоколом засідання, який підписується головуючим та секретарем засідання.

 

Доопрацьовані, суттєво змінені під час обговорення проекти рішень та інших документів Громадської ради мають бути підтримані не менше ніж половиною членів Громадської ради від її загального складу.

 

Рішення з оперативних, невідкладних питань у випадках, коли проекти заздалегідь не готувалися, можуть ухвалюватися на засіданнях Громадської ради лише у випадках наявності підтверджень, що із цими проектами змогли ознайомитися не менше двох третин членів Громадської ради. Ці рішення набувають чинності також у разі підтримки їх не менше ніж половиною членів Громадської ради від її загального складу.

 

За ініціативою координаційного органу Громадської ради для ухвалення рішення Громадської ради її секретаріатом може бути проведено опитування членів Громадської ради за допомогою електронної пошти чи в інший спосіб, що передбачає можливість документування результатів опитування. У цьому випадку рішення вважається схваленим у разі отримання повідомлень про його підтримку більшістю від загального складу членів Громадської ради.
Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер.

 

15. Громадська рада для забезпечення своєї діяльності може створити секретаріат Громадської ради.

 

Кількісний та персональний склад секретаріату Громадської ради, а також порядок його формування, визначаються на засіданні Громадської ради.

 

На секретаріат Громадської ради покладаються такі обов’язки:

 

 • виконання рішень Громадської ради та її органів;
 • підтримання зв’язків між Громадською радою та Національною радою;
 • доведення до відома адресатів та засобів масової інформації рішень Громадської ради та результатів діяльності її органів; 
 • обслуговування та підтримка веб-сторінки Громадської ради.

16. Повноваження члена Громадської ради достроково припиняються рішенням Національної ради:

 

 • за відповідною заявою члена Громадської ради;
 • за поданням організації, яку він представляв чи яка його висувала до складу Громадської ради; 
 • за поданням Громадської ради у зв’язку з невиконанням обов’язків цим членом Громадської ради чи його неучастю в засіданнях та заходах Громадської ради, що підтримано 2/3 голосів членів Громадської ради.

 

З власної ініціативи Національна рада може достроково припинити повноваження всієї Громадської ради, якщо вона є бездіяльною чи приймає завідомо неправові рішення, а також може припинити повноваження окремого члена  Громадської ради, якщо він систематично порушує норми законодавства чи цього Положення, а також у випадках невідповідності його статусу статті 7 цього Положення.

 

17. Зміни до цього Положення вносяться рішенням Національної ради.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Затверджено
протоколом засідання Громадської ради
при Національній раді України з питань
телебачення і радіомовлення
від 16.12.2016 № 2

 

РЕГЛАМЕНТ
ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ НАЦІОНАЛЬНІЙ РАДІ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

 

І. Загальні положення

 

Регламент підготовки та проведення засідань Громадської ради (далі – Регламент) розроблений відповідно до Положення про Громадську раду при Національні раді України з питань телебачення і радіомовлення (далі – Положення). Регламент визначає послідовність, строки та процедури підготовки і проведення її засідань, оформлення ухвалених рішень.

 

Організацію підготовки та проведення засідання покладено  на голову Громадської ради та її секретаря.

 

ІІ. Формування плану роботи і порядку денного засідання Громадської ради (далі – рада)

 

1. План роботи ради розробляється за пропозиціями членів ради, схвалюється на засіданні  ради.

 

2. Порядок денний чергових засідань ради  формується відповідно до Плану роботи.  Дата і час наступного засідання визначається Громадською радою на попередньому засіданні. Пропозиції до порядку денного чергового засідання можуть запропонувати члени Громадської ради не пізніше трьох робочих днів до дати проведення засідання.

 

3. Позачергові засідання ради скликаються Головою або Секретарем Громадської ради за умови підтримки не менше п’яти членів Громадської ради або з ініціативи не менше п’яти членів Громадської ради та проводяться не раніше ніж через дві доби після оголошення таких зборів.

 

4. Порядок денний засідання у його останній редакції та регламент роботи за ним затверджують на засіданні Громадської ради її члени шляхом відкритого голосування.

 

ІІІ. Порядок підготовки засідань ради

 

1. Організація підготовки засідань ради здійснюється Головою ради, Секретарем, відповідно до плану роботи, попередніх рішень Громадської ради. Відповідальність за своєчасну та якісну підготовку матеріалів до засідань ради та підготовку проекту рішення покладається на ініціаторів розгляду питання.

 

2. Доповідачі готують проект рішення, інші необхідні матеріали  та подають для розгляду не пізніше ніж за три дні до проведення засідання ради. Після розгляду відповідних питань, секретар фіксує прийняте рішення у протоколі, з урахуванням підтриманих більшістю від присутніх на засіданні пропозицій.

 

ІV. Вимоги до рішень ради

 

1. За структурою текст проекту рішення ради, що подається на розгляд, складається з описової, мотивувальної та резолютивної частин.

 

Описова частина рішення має містити стислий виклад проблеми. Мотивувальна частина рішення має містити викладення підстав, на яких ґрунтується рішення. Резолютивна частина рішення має містити рекомендації Національній раді.

 

2.Член Громадської ради може висловити окрему думку щодо питання порядку денного. Окрема думка оформлюється у довільній письмовій формі і  надсилається протягом двох днів після розгляду питання на засіданні. Окрема думка обов’язково долучається до протоколу і є невід'ємною частиною рішення Громадської ради.

 

V. Обов'язки голови та секретаря Громадської ради

 

1. Голова ради:

 

- оголошує порядок денний та виносить його на схвалення радою шляхом голосування, встановлює регламент розгляду та обговорення питань порядку денного;

 

- веде засідання відповідно до схваленого порядку денного та встановленого регламенту розгляду та обговорення його питань;

 

-  підписує протокол засідання ради;

 

- у разі відсутності секретаря Громадської ради, організовує виконання його обов'язків.

 

2. Секретар ради в порядку підготовки до засідання ради:

 

 - доводить інформацію про дату, час, місце та проект порядку денного засідання ради до її членів та запрошених осіб за сім робочих днів до дати засідання шляхом оголошення цих відомостей в поштовій розсилці і у відповідній групі ради на Facebook;

 

- організовує та контролює підготовку матеріалів до засідання ради (проекти рішень, аналітичні, довідкові, висновки  і інші матеріали);

 

- за три робочих дні до засідання знайомить членів ради з проектами рішень за їх наявності;

 

- контролює і організовує можливість перегляду документів під час засідання. 

 

Секретар ради в день проведення засідання ради:

 

- організовує реєстрацію членів ради та інших учасників засідання в день його проведення;

 

- контролює і організовує можливість перегляду документів під час засідання, а також забезпечує членів ради і запрошених необхідними матеріалами в друкованому або електронному вигляді.

 

Секретарем ради в разі необхідності може проводитись технічна фіксація засідання ради (для складання протоколу).

 

Секретар ради складає та підписує протокол засідання ради. У разі відсутності голови ради, секретар виконує його обов'язки.

 

VІ. Комунікація членів Громадської ради

 

Рада може приймати рішення з використанням електронних комунікацій. Розгляд таких  питань здійснюється  за умови підтримки  їхнього розгляду не менше ніж третиною членів ради у такому порядку:

 

1.Ініціатором прийняття рішення ради з використанням електронних комунікацій може бути Голова або Секретар ради. 

 

2. Прийняття рішення проводиться протягом трьох діб з моменту направлення повідомлення про необхідність прийняття рішення. Ініціатором розгляду питання разом з повідомленням надається проект рішення ради, який повинен задовільнити вимогам розділу ІV цього Регламенту.

 

3. Електронними комунікаціями за цим Регламентом вважається групова  електронна пошта та відповідна група Громадської ради на Facebook. Головним джерелом комунікації вважається електронна пошта. До цих груп є доступ лише у членів Громадської ради.

 

4. Члени ради протягом трьох діб з моменту першого повідомлення зобов'язані надати відповідь, яка містить одне з наступних формулювань: «За», «Проти», «Утримуюсь» або «За в цілому з правкою…» з кожного питання Порядку денного.  Відповідь «Проти» повинна бути вмотивованою.  У разі відсутності відповіді на повідомлення, вважається, що такий член ради «утримався», за умови підтвердження  адміністратора серверу або групи на Facebook про те, що повідомлення було отримано.

 

VІІ. Опрацювання і оформлення рішень Громадської ради

 

1.Рішення ради оформлюється протоколом засідання. Протокол засідання ради є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення та прийняття рішення Громадською радою.

 

2. Секретар ради оформлює протокол засідання протягом трьох робочих днів після засідання ради.  

 

3. У протоколі засідання ради фіксуються порядковий номер протоколу, дата і місце проведення засідання, кількість присутніх членів ради, прізвище та ініціали головуючого і секретаря засідання, порядок денний засідання, прізвище та ініціали доповідача, рішення ради по кожному питанню порядку денного.  У разі наявності, до протоколу долучаються додаткові матеріали.

 

4. Протоколи засідань Громадської ради з доданими документами зберігаються в прес-центрі Національної ради, та є доступними в електронному вигляді на сайті Національної ради. 

 

Голова Громадської ради        Н. І. Клітна  Додати до закладок     Роздрукувати сторінку   Повернутись до розділу  


Пошук по реєстру та архіву

Оберіть місце пошуку:

Текст:

 
 


Фотогалерея

Розширене засідання робочої групи зі створення правил захисту дітей у медіа, м.Київ, 19 квітня 2017 р.