English version
Громадська рада

Регламент

 

Затверджено
протоколом засідання Громадської ради
при Національній раді України
з питань телебачення і радіомовлення
від 16.12.2016 № 2

 

 

РЕГЛАМЕНТ
ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ НАЦІОНАЛЬНІЙ РАДІ УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

 

І. Загальні положення

 

Регламент підготовки та проведення засідань Громадської ради (далі – Регламент) розроблений відповідно до Положення про Громадську раду при Національні раді України з питань телебачення і радіомовлення (далі – Положення). Регламент визначає послідовність, строки та процедури підготовки і проведення її засідань, оформлення ухвалених рішень. Організацію підготовки та проведення засідання покладено  на голову Громадської ради та її секретаря.

 

ІІ. Формування плану роботи і порядку денного засідання Громадської ради (далі – рада)

 

1. План роботи ради розробляється за пропозиціями членів ради, схвалюється на засіданні  ради.

 

2. Порядок денний чергових засідань ради  формується відповідно до Плану роботи.  Дата і час наступного засідання визначається Громадською радою на попередньому засіданні. Пропозиції до порядку денного чергового засідання можуть запропонувати члени Громадської ради не пізніше трьох робочих днів до дати проведення засідання.

 

3. Позачергові засідання ради скликаються Головою або Секретарем Громадської ради за умови підтримки не менше п’яти членів Громадської ради або з ініціативи не менше п’яти членів Громадської ради та проводяться не раніше ніж через дві доби після оголошення таких зборів.

 

4. Порядок денний засідання у його останній редакції та регламент роботи за ним затверджують на засіданні Громадської ради її члени шляхом відкритого голосування.

 

ІІІ. Порядок підготовки засідань ради

 

1. Організація підготовки засідань ради здійснюється Головою ради, Секретарем, відповідно до плану роботи, попередніх рішень Громадської ради. Відповідальність за своєчасну та якісну підготовку матеріалів до засідань ради та підготовку проекту рішення покладається на ініціаторів розгляду питання.

 

2. Доповідачі готують проект рішення, інші необхідні матеріали  та подають для розгляду не пізніше ніж за три дні до проведення засідання ради. Після розгляду відповідних питань, секретар фіксує прийняте рішення у протоколі, з урахуванням підтриманих більшістю від присутніх на засіданні пропозицій.

 

ІV. Вимоги до рішень ради

 

1. За структурою текст проекту рішення ради, що подається на розгляд, складається з описової, мотивувальної та резолютивної частин.

 

Описова частина рішення має містити стислий виклад проблеми. Мотивувальна частина рішення має містити викладення підстав, на яких ґрунтується рішення. Резолютивна частина рішення має містити рекомендації Національній раді.

 

2.Член Громадської ради може висловити окрему думку щодо питання порядку денного. Окрема думка оформлюється у довільній письмовій формі і  надсилається протягом двох днів після розгляду питання на засіданні. Окрема думка обов’язково долучається до протоколу і є невід'ємною частиною рішення Громадської ради.

 

V. Обов'язки голови та секретаря Громадської ради

 

1. Голова ради:

 

- оголошує порядок денний та виносить його на схвалення радою шляхом голосування, встановлює регламент розгляду та обговорення питань порядку денного;

 

- веде засідання відповідно до схваленого порядку денного та встановленого регламенту розгляду та обговорення його питань;

 

-  підписує протокол засідання ради;

 

- у разі відсутності секретаря Громадської ради, організовує виконання його обов'язків.

 

2. Секретар ради в порядку підготовки до засідання ради:

 

 - доводить інформацію про дату, час, місце та проект порядку денного засідання ради до її членів та запрошених осіб за сім робочих днів до дати засідання шляхом оголошення цих відомостей в поштовій розсилці і у відповідній групі ради на Facebook;

 

- організовує та контролює підготовку матеріалів до засідання ради (проекти рішень, аналітичні, довідкові, висновки  і інші матеріали);

 

- за три робочих дні до засідання знайомить членів ради з проектами рішень за їх наявності;

 

- контролює і організовує можливість перегляду документів під час засідання. 

 

Секретар ради в день проведення засідання ради:

 

- організовує реєстрацію членів ради та інших учасників засідання в день його проведення;

 

- контролює і організовує можливість перегляду документів під час засідання, а також забезпечує членів ради і запрошених необхідними матеріалами в друкованому або електронному вигляді.

 

Секретарем ради в разі необхідності може проводитись технічна фіксація засідання ради (для складання протоколу).

 

Секретар ради складає та підписує протокол засідання ради. У разі відсутності голови ради, секретар виконує його обов'язки.

 

VІ. Комунікація членів Громадської ради

 

Рада може приймати рішення з використанням електронних комунікацій. Розгляд таких  питань здійснюється  за умови підтримки  їхнього розгляду не менше ніж третиною членів ради у такому порядку:

 

1.Ініціатором прийняття рішення ради з використанням електронних комунікацій може бути Голова або Секретар ради. 

 

2. Прийняття рішення проводиться протягом трьох діб з моменту направлення повідомлення про необхідність прийняття рішення. Ініціатором розгляду питання разом з повідомленням надається проект рішення ради, який повинен задовільнити вимогам розділу ІV цього Регламенту.

 

3. Електронними комунікаціями за цим Регламентом вважається групова  електронна пошта та відповідна група Громадської ради на Facebook. Головним джерелом комунікації вважається електронна пошта. До цих груп є доступ лише у членів Громадської ради.

 

4. Члени ради протягом трьох діб з моменту першого повідомлення зобов'язані надати відповідь, яка містить одне з наступних формулювань: «За», «Проти», «Утримуюсь» або «За в цілому з правкою…» з кожного питання Порядку денного.  Відповідь «Проти» повинна бути вмотивованою.  У разі відсутності відповіді на повідомлення, вважається, що такий член ради «утримався», за умови підтвердження  адміністратора серверу або групи на Facebook про те, що повідомлення було отримано.

 

VІІ. Опрацювання і оформлення рішень Громадської ради

 

1.Рішення ради оформлюється протоколом засідання. Протокол засідання ради є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення та прийняття рішення Громадською радою.

 

2. Секретар ради оформлює протокол засідання протягом трьох робочих днів після засідання ради.

 

3. У протоколі засідання ради фіксуються порядковий номер протоколу, дата і місце проведення засідання, кількість присутніх членів ради, прізвище та ініціали головуючого і секретаря засідання, порядок денний засідання, прізвище та ініціали доповідача, рішення ради по кожному питанню порядку денного.  У разі наявності, до протоколу долучаються додаткові матеріали.

 

4. Протоколи засідань Громадської ради з доданими документами зберігаються в прес-центрі Національної ради, та є доступними в електронному вигляді на сайті Національної ради. 

 

Голова Громадської ради        Н. І. Клітна



  Додати до закладок     Роздрукувати сторінку   Повернутись до розділу  


Пошук по реєстру та архіву

Оберіть місце пошуку:

Текст:

 
 






Фотогалерея

Розширене засідання робочої групи зі створення правил захисту дітей у медіа, м.Київ, 19 квітня 2017 р.