English version
Нормативні документи → Регуляторні акти Національної ради

Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги

 РІШЕННЯ  № 2979


 

 28.12.2011 м. Київ                                        

 

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 березня 2012 року
за № 351/20664


 

Про затвердження
Положення про порядок видачі
ліцензії провайдера програмної послуги

 

 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення відповідно до статей 13, 14 та 17, частини другої статті 24 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, статей 1, 24, 31, 39 та 40 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги, що додається.
2. Управлінню правового забезпечення подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Відділу зв’язків із засобами масової інформації та громадськими організаціями розмістити це рішення в засобах масової інформації.
4. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 19.04.2006 № 357 „Про затвердження Інструкції про видачу, продовження, переоформлення та видачу дубліката ліцензії провайдера програмної послуги”, від 20.01.2010 № 2 „Про відновлення дії Інструкції про видачу, продовження, переоформлення та видачу дубліката ліцензії провайдера програмної послуги”, від 11.02.2010 № 354 „Про кількість провайдерів програмної послуги, які здійснюють діяльність на тій же території, в межах адміністративно-територіальних одиниць”, від 23.02.2011 № 359 „Про внесення змін до рішення Національної ради від 20.01.2010 № 2 „Про відновлення дії Інструкції про видачу, продовження, переоформлення та видачу дубліката ліцензії провайдера програмної послуги”, від 23.02.2011 № 360 „Про затвердження змісту бланка ліцензії провайдера програмної послуги”.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову    Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення  В. Манжосова.
6. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.


 

Голова /підпис/ В. Манжосов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної ради України
з питань телебачення і радіомовлення
28 грудня 2011 року № 2979

 


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
02 березня 2012 року
за № 351/20664


 

Положення про порядок видачі
ліцензії провайдера програмної послуги


1. Це Положення визначає механізм видачі, переоформлення та  анулювання ліцензії провайдера програмної послуги, видачі дубліката такої ліцензії.
2. Ліцензію провайдера програмної послуги мають право отримати суб'єкти господарювання, які мають на меті надання програмної послуги з використанням ресурсу багатоканальних кабельних телемереж (у тому числі технології типу “IPTV”);  багатоканальних ефірних цифрових телемереж (у тому числі технологій „Телесело”, „МІТРІС”, „MMDS”, цифрових мультиплексів); супутникової ємності (супутникові платформи за технологією DTH), мережі операторів мобільного та інтернет-зв’язку.
3. Ліцензія провайдера програмної послуги є документом державного зразка, який видається Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення та засвідчує право ліцензіата надавати програмні послуги з використанням ресурсу  багатоканальних телемереж. У ліцензії провайдера програмної послуги зазначається інформація, наведена у додатку 1 до цього Положення.
4. Провайдер програмної послуги зобов'язаний виконувати умови ліцензії. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення контролює виконання провайдерами програмної послуги умов ліцензій, а в разі їх порушення застосовує санкції відповідно до вимог Закону України "Про телебачення і радіомовлення".
5. Для отримання ліцензії провайдера програмної послуги суб'єкт господарювання – юридична чи фізична особа подає до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення заяву про видачу ліцензії провайдера програмної послуги за формою згідно з додатком 2 до цього Положення, до якої додаються:
копії завірених у встановленому законодавством порядку установчих документів та витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
загальна концепція добору (перелік) програм для надання програмної послуги, у тому числі інформація про склад універсальної програмної послуги;
завірені у встановленому законодавством порядку копії документів, які підтверджують придбання та право на розповсюдження (ретрансляцію) програм іншого мовника;
завірені у встановленому законодавством порядку копія договору з оператором телекомунікацій на надання послуг з обслуговування та технічної експлуатації багатоканальної телемережі (у разі якщо оператором телекомунікацій є інший суб'єкт господарювання), копія відповідної ліцензії  Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, або повідомлення про включення суб’єкта господарювання до реєстру операторів (провайдерів) телекомунікацій (за потреби) відповідно до статті 42 Закону України „Про телекомунікації”.
6. Заява разом із доданим до неї пакетом документів розглядається Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, і рішення щодо неї приймається у місячний строк з дня надходження цієї заяви до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
За результатами розгляду заяви Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення приймає рішення:
про видачу ліцензії провайдера програмної послуги;
про затвердження пакета (пакетів) програм універсальної програмної послуги в населеному пункті (населених пунктах) та/або на території (територіях), де передбачається надання програмної послуги, та загальної концепції добору програм (переліку програм) для надання програмної послуги.
У разі подання заявником неповного пакета документів та/або документів, оформлених з порушенням вимог, встановлених пунктом 5 цього Положення, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення залишає заяву про видачу ліцензії провайдера програмної послуги без розгляду, про що протягом семи робочих днів повідомляє заявника у письмовій формі з викладенням причин та рекомендованим строком усунення порушень. Після усунення заявником порушень, що стали підставою для залишення заяви без розгляду, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення приймає відповідне рішення за результатами розгляду заяви та документів.
7. Ліцензія провайдера програмної послуги видається на підставі рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про видачу ліцензії провайдера програмної послуги не пізніше ніж у десятиденний строк після сплати заявником ліцензійного збору та підтвердження сплати відповідним документом. За видачу ліцензії провайдера програмної послуги сплачується ліцензійний збір відповідно до статті 31 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”.
Ліцензія провайдера програмної послуги видається без конкурсу на строк 10 років.
Видача ліцензій провайдера програмної послуги ліцензіатам, які подають заяву на отримання такої ліцензії після закінчення строку дії попередньої ліцензії, здійснюється на підставі їх заяви та відповідно до пункту 5 цього Положення.
8. У разі втрати або пошкодження ліцензії провайдера програмної послуги видача дубліката ліцензії провайдера програмної послуги здійснюється за заявою про видачу дубліката провайдера програмної послуги за формою згідно з додатком 3 до цього Положення не пізніше ніж у десятиденний строк після сплати заявником ліцензійного збору та підтвердження сплати відповідним документом.
9. Ліцензія провайдера програмної послуги переоформлюється у разі  подання до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення заяви про переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги за формою згідно з додатком 4 до цього Положення та документів, що підтверджують необхідність переоформлення ліцензії.
10. Підставами для переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги є:
зміни: для юридичної особи – найменування, організаційно-правової форми, місцезнаходження, власника (власників) ліцензіата; для фізичної особи – прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання;
наміри ліцензіата внести зміни до умов ліцензії у зв'язку зі зміною: характеристик багатоканальної телемережі (оператора телекомунікацій, місцезнаходження головної (базової) станції, ретрансляторів, передавача мультиплексу, максимальної кількості каналів (ресурсу) багатоканальної телемережі, території розташування (прийому) багатоканальної телемережі); загальної концепції (принципів, підстав) добору (переліку) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам).
11. За наявності підстав для переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги, передбачених абзацом другим пункту 10 цього Положення, ліцензіат зобов’язаний у десятиденний строк подати до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення заяву про переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги за формою згідно з додатком 4 до цього Положення та документи, які підтверджують відповідні зміни. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення розглядає заяву і приймає рішення про переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги протягом десяти робочих днів з дати надходження заяви. Заява про переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги за наявності підстав, передбачених абзацом третім пункту 10 цього Положення, розглядається Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення у місячний строк з дати її надходження.
12. За результатами розгляду Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення приймає рішення про переоформлення ліцензії. У разі подання неповного пакета документів та/або документів, оформлених з порушенням вимог, встановлених пунктом 9 цього Положення, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення залишає заяву без розгляду, про що протягом семи робочих днів повідомляє заявника у письмовій формі з викладенням причин та рекомендованим строком усунення порушень. При цьому зміни до загальної концепції добору програм для ретрансляції вносяться з урахуванням плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору.
13. Переоформлена ліцензія провайдера програмної послуги видається ліцензіату не пізніше ніж через десять днів після прийняття Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення відповідного рішення за умови внесення ним плати за переоформлення ліцензії відповідно до вимог статті 31 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”.
Строк дії переоформленої ліцензії провайдера програмної послуги не може перевищувати строку дії, зазначеного у ліцензії, що переоформлюється.
14. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення анулює ліцензію провайдера програмної послуги на підставі:
заяви ліцензіата про анулювання ліцензії;
рішення суду про втрату чинності ліцензії провайдера програмної послуги, яке набрало законної сили;
інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про наявність запису щодо припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем.
15. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення  приймає рішення про анулювання ліцензії провайдера програмної послуги протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати надходження документів, зазначених у пункті 14 цього Положення.
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення  письмово повідомляє про анулювання ліцензії провайдера програмної послуги та відповідних операторів телекомунікацій у триденний строк з дня прийняття рішення про анулювання ліцензії.
16. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення  звертається до суду про анулювання ліцензії провайдера програмної послуги у разі:
передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі з метою проведення нею діяльності провайдера програмної послуги;
несвоєчасного подання заяви про переоформлення ліцензії;
невиконання розпорядження про усунення порушень законодавства та умов ліцензії;
відмови ліцензіата у проведенні працівниками Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення перевірки його діяльності відповідно до вимог законодавства України;
систематичного порушення ліцензіатом вимог Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, законодавства України про захист суспільної моралі, законодавства про авторські та суміжні права;
порушення статті 8 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”.        
17. Загальна концепція (принципи, підстави) добору (перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам) (далі – загальна концепція) підлягає щорічній перереєстрації відповідно до частини четвертої статті 40 Закону України "Про телебачення і радіомовлення".
18. Для перереєстрації загальної концепції ліцензіат повинен щороку за місяць до дати видачі ліцензії провайдера програмної послуги або переоформлення цієї ліцензії подати до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення:
заяву про перереєстрацію загальної концепції;
інформацію про виконання загальної концепції протягом попереднього року, яку рекомендується підтвердити завіреними у встановленому законодавством порядку копіями документів, що підтверджують право на розповсюдження (ретрансляцію) програм (окрім програм універсальної послуги);
загальну концепцію для надання програмної послуги відповідно до ліцензії провайдера програмної послуги.
19. Рішення про щорічну перереєстрацію загальної концепції приймається Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення у місячний строк з дня надходження заяви про перереєстрацію загальної концепції до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
За результатами розгляду цієї заяви та документів, зазначених у пункті 18 цього Положення, Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення приймає рішення про щорічну перереєстрацію загальної концепції.
20. На період розгляду заяви про щорічну перереєстрацію загальної концепції ліцензіат здійснює надання програмної послуги відповідно до умов ліцензії провайдера програмної послуги.

 

 

Заступник начальника управління
ліцензування телерадіомовлення                 /підпис/          А.В. Степневська

 

 

(Опубліковано в "Офіційному віснику України", 26 березня 2012 року № 21)

 

 

 Інформація, яка зазначається в ліцензії провайдера програмної послуги та додатках до неї

 

 

Заява

 

   Додати до закладок     Роздрукувати сторінку   Повернутись до розділу  


Пошук по реєстру та архіву

Оберіть місце пошуку:

Текст:

 
 


Фотогалерея

Виїзна нарада членів Національної ради з представниками телерадіоорганізацій Чернівецької області, м. Чернівці, 5 грудня 2014 року