English version
Нормативні документи

Правила ведення Державного реєстру

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Національної ради
28.11.2007 № 1709
 


ПРАВИЛА
ведення Державного реєстру телерадіоорганізацій України 
 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Державній реєстрації підлягають суб’єкти господарювання, які отримали ліцензію Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. 

 

1.2. Суб’єкти господарювання, що здійснюють свою діяльність у галузі телебачення і радіомовлення (агентства, об’єднання, асоціації, компанії, телерадіоорганізації, дистриб’ютори тощо), які не мають ліцензій Національної ради, можуть зареєструватися як суб’єкти інформаційної діяльності за власним бажанням. 

 

1.3. Ці Правила визначають порядок ведення державної реєстрації телерадіоорганізацій України та механізми реалізації норм Закону України „Про телебачення і радіомовлення” при реєстрації телерадіоорганізацій ліцензіатів та реєстрації суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у галузі телебачення і радіомовлення як суб’єкта інформаційної діяльності. 

 

1.4. Державний реєстр формується з метою:

 

 - ведення обліку суб’єктів інформаційної діяльності, а також виданих, переоформлених, визнаних недійсними, анульованих ліцензій та свідоцтв, та їх дублікатів;

 

- реалізації відповідно до вимог законодавства принципів доступності, гласності та відкритості інформації про телерадіоорганізації - суб’єктів інформаційної діяльності;

 

 - проведення аналітичних досліджень.

 

1.5. До реєстру вносяться такі відомості:

 

- про суб’єкта інформаційної діяльності (назва, організаційно-правова форма); юридична адреса; місцезнаходження та поштова адреса; позивні, логотип, товарний знак (за наявності); банківські реквізити та ідентифікаційний код; контактні телефони, електронна адреса, Е-mail);

 

- про власників і засновників суб’єкта інформаційної діяльності;

 

- про особовий склад керівних та наглядових органів суб’єкта інформаційної діяльності;

 

- вид(и) діяльності (мовлення, провайдерство програмної послуги, виробництво телерадіопрограм, дистриб’юція тощо);

 

- програмні цілі або тематична спрямованість;

 

- дата і номер рішення про видачу ліцензії, про переоформлення, внесення змін до ліцензії, видачу дубліката;

 

- загальна концепція добору програм для ретрансляції (для провайдерів);

 

- канал або частота мовлення, обсяг і час мовлення, потужність передавача, територіальна характеристика мовлення (для телерадіомовників);

 

- територія розповсюдження, ресурс телемережі та територія розташування багатоканальної мережі, кількість домогосподарств (для ліцензіатів);

 

- серія та номер ліцензії, дата видачі та строк дії ліцензії;

 

- про продовження ліцензії;

 

- дата і номер рішення про накладання на суб’єкта інформаційної діяльності штрафних санкцій відповідно до вимог законодавства;

 

- дата і номер рішення про визнання ліцензії недійсною або про її анулювання;

 

- дані про угоди з правовласниками програм на право дистриб’юції, відомості про предмет і зміст поширення програмного продукту, термін дії угоди (для дистриб’юторів телерадіопрограм);

 

- дата і номер рішення про державну реєстрацію суб’єкта інформаційної діяльності;

 

- № свідоцтва, дата видачі свідоцтва;

 

- дата і номер рішення про анулювання або визнання свідоцтва недійсним. 

 

1.6. Відомості до Державного реєстру вносяться протягом трьох робочих днів після видачі (продовження, внесення змін, видачі дубліката, анулювання) ліцензії. 

 

1.7. Державна реєстрація суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у галузі телебачення і радіомовлення, як суб’єкта інформаційної діяльності здійснюється Національною радою шляхом внесення відповідних даних до Державного реєстру телерадіоорганізацій України після прийняття Національною радою рішення про державну реєстрацію як суб’єкта інформаційної діяльності. 

 

2. Порядок оформлення документів на державну реєстрацію суб’єкта господарювання як суб’єкта
інформаційної діяльності та їх розгляд у Національній раді 

 

2.1. Заява про видачу свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання (не ліцензіата) як суб’єкта інформаційної діяльності підписується керівником суб’єкта господарювання та подається до Національної ради (додаток 1). 

 

2.2. У заяві повинні міститися такі дані:

 

а) назва суб’єкта господарювання;

 

б) організаційно-правова форма власності;

 

в) вид діяльності;

 

г) позивні, логотип, товарний знак (за наявності);

д) програмні цілі або тематична спрямованість;

 

е) відомості про засновників (власників) та керівника (копії паспортних даних);

 

є) місцезнаходження, банківські реквізити та ідентифікаційний код заявника, контактні телефони, електронна адреса. 

 

2.3. До заяви про державну реєстрацію додаються копії затверджених у встановленому порядку документів суб’єкта господарювання:

 

а) статут (нотаріально завірена копія);

 

б) свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи (нотаріально завірена копія);

 

в) довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (завірена копія);

 

г) супроводжувальний лист (додаток 2);

 

д) дистриб’ютори телерадіопрограм надають нотаріально завірені копії угод (договорів, дозволів) з правовласниками програмного продукту на право його розповсюдження провайдерами програмної послуги в багатоканальних телемережах на території України;

 

е) дистриб’ютори телерадіопрограм надають зведену інформацію щодо угод з правовласниками програмного продукту на право його розповсюдження провайдерами програмної послуги в багатоканальних телемережах на території України (додаток 3). 

 

2.4. Після попереднього розгляду документів в структурних підрозділах Національної ради вони нумеруються, прошиваються, скріплюються печаткою, реєструються загальним відділом та зберігаються у відділі державної реєстрації телерадіоорганізацій. Уповноважені працівники підрозділів підтверджують попередній розгляд документів своїми підписами.

 

Дні прийому документів на державну реєстрацію суб’єкта інформаційної діяльності на розгляд – четвер з 9 до 18 години. 

 

2.5. Національна рада, за наявності документів, зазначених в пунктах 2.1, 2.2 і 2.3 цих Правил, протягом трьох робочих днів з моменту їх реєстрації у загальному відділі розглядає заяву та вносить суб’єкт господарювання до Державного реєстру телерадіоорганізацій України, відповідно до прийнятого рішення, і не пізніше ніж через тиждень після внесення до цього реєстру, за умови сплати реєстраційного збору за оформлення свідоцтва, видає суб’єкту господарювання свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта інформаційної діяльності встановленого зразка. Свідоцтво про державну реєстрацію підписує голова Національної ради або особа, що виконує його обов’язки. 

 

2.6. Оформлення та видача свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта інформаційної діяльності телерадіоорганізації ліцензіату Національної ради здійснюється на підставі заяви керівника про оформлення свідоцтва, за умови сплати реєстраційного збору за оформлення свідоцтва. 

 

2.7. Строк розгляду заяви про державну реєстрацію може бути подовжено, якщо виникли обставини, за яких з незалежних від реєструючого органу причин своєчасне проведення державної реєстрації неможливе.

 

2.8. Відмова у державній реєстрації суб’єктів господарювання як суб’єктів інформаційної діяльності може бути у таких випадках:

 

- заяву подано (підписано) особою, яка не має на це повноважень;

 

- відомості, зазначені у заяві, на момент її розгляду не відповідають дійсності;

 

- програмна концепція телерадіоорганізації, основні цілі та напрями інформаційної діяльності суперечать законодавству України;

 

- у державній реєстрації може бути відмовлено з інших підстав, передбачених Законом України „Про телебачення і радіомовлення”.

 

У разі відмови в розгляді заяви Національна рада у триденний термін після отримання заяви письмово повідомляє про це заявника з обов’язковим зазначенням причин відмови. 

 

2.9. Свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта інформаційної діяльності встановленого зразка видається за умови пред’явлення документа, що засвідчує особу керівника, та оформляється відповідним записом у книзі обліку постійного зберігання, яку веде і постійно зберігає відділ державної реєстрації ТРО. 

 

3. Перереєстрація суб’єктів інформаційної діяльності 

 

3.1. Перереєстрація суб’єкта інформаційної діяльності здійснюється Національною радою у порядку, встановленому для реєстрації, у разі зміни даних, що вносяться до свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта інформаційної діяльності.

 

До заяви про перереєстрацію суб’єкта інформаційної діяльності додаються: чинне свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта інформаційної діяльності; документи, що засвідчують зміни в організації та документ, що засвідчує сплату коштів за перереєстрацію. 

 

3.2. Протягом 7 робочих днів з дня прийняття документів про перереєстрацію вносяться відповідні зміни до Державного реєстру телерадіоорганізацій України на підставі відповідного рішення Національної ради та видається нове свідоцтво про державну реєстрацію. 

 

3.3. У разі пошкодження або втрати свідоцтва керівник має право одержати дублікат свідоцтва. Для отримання дубліката свідоцтва про державну реєстрацію керівник подає до органу державної реєстрації:

 

- заяву про видачу дубліката свідоцтва про державну реєстрацію;

 

- публікацію в пресі об’яви про визнання недійсним втраченого свідоцтва про державну реєстрацію із зазначенням його юридичних атрибутів та причин, з яких свідоцтво визнається недійсним, а також, в разі необхідності, документи, що доводять обставини, з яких свідоцтво було втрачено (пошкоджено). 

 

3.4. Протягом 7 робочих днів після подання заяви до Національної ради та на підставі відповідного рішення Національної ради видається дублікат свідоцтва про державну реєстрацію. Відповідні зміни також вносяться до Державного реєстру. 

 

4. Підтвердження державної реєстрації 

 

4.1. Дистриб’ютори телерадіопрограм для підтвердження своєї реєстрації щорічно, до 31 січня, надають до Національної ради нотаріально завірені копії угод (договорів, дозволів) з правовласниками програмного продукту на право його розповсюдження провайдерами програмної послуги в багатоканальних телемережах на території України. 

 

4.2. Дистриб’ютори телерадіопрограм в разі укладання нових угод з правовласниками або втрати прав на дистриб’юцію програм за наявними угодами зобов’язані у десятиденний термін повідомити Національну раду письмово з обов’язковим доданням копії документа, що підтверджує вищезазначені зміни їх повноважень. 

 

4.3. Cуб’єкти інформаційної діяльності щорічно, до 31 січня, надають до Національної ради письмове підтвердження своєї діяльності. 

 

5. Анулювання державної реєстрації 

 

5.1. Анулювання державної реєстрації суб’єкта інформаційної діяльності здійснюється Національною радою:

 

- за заявою засновника (власника) суб’єкта інформаційної діяльності;

 

- на підставі рішення суду;

 

- в разі відсутності щорічного письмового підтвердження діяльності суб’єкта інформаційної діяльності;

 

- інших підстав, передбачених чинним законодавством. 

 

5.2. У разі визнання свідоцтва про державну реєстрацію недійсним або анульованим організація у десятиденний термін з дня прийняття відповідного рішення зобов’язана повернути до Національної ради свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта інформаційної діяльності. 

 

6. Порядок ведення Державного реєстру телерадіоорганізацій України 

 

6.1. Державний реєстр телерадіоорганізацій України ведеться в електронному вигляді.

 

6.2. Підставою для внесення (зміни) інформації до Державного реєстру є офіційний документ: надрукована ліцензія або додаток, рішення Національної ради про державну реєстрацію як суб’єкта інформаційної діяльності, офіційний лист суб’єкта інформаційної діяльності за підписом керівника, рішення Національної ради про вилучення з реєстру.

 

6.3. Щорічно (станом на 1 січня) відомості Державного реєстру друкуються, брошуруються та скріплюються печаткою Національної ради. 

 

7. Порядок та розміри реєстраційного збору 

 

7.1. За оформлення (переоформлення, видачу дубліката) свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта інформаційної діяльності стягується реєстраційний збір у сумі, що дорівнює 5 неоподатковуваним мінімумам доходів громадян.

 

7.2. Кошти за оформлення свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта інформаційної діяльності зараховуються на поточний рахунок Національної ради. 

 

8. Доступ до Державного реєстру телерадіоорганізацій України та розмір плати за користування відомостями Державного реєстру телерадіоорганізацій України 

 

8.1. Доступ до Державного реєстру телерадіоорганізацій України є вільним. Порядок користування зазначеним реєстром і розмір плати за надання письмової інформації щодо даних цього реєстру встановлюється Національною радою.

 

8.2. Відомості з Державного реєстру телерадіоорганізацій України розміщуються на веб-сайті Національної ради та двічі на рік публікуються у Віснику Національної ради.

 

8.3. Перелік відомостей з Державного реєстру телерадіоорганізацій України для оприлюднення затверджується Національною радою.

 

8.4. За надання письмової інформації з Державного реєстру телерадіоорганізацій України справляється плата, у порядку, який затверджується Національною радою.

 

8.5. Органи державної влади звільняються від плати за користування відомостями з Державного реєстру телерадіоорганізацій України.

 

8.6. Відомості з Державного реєстру телерадіоорганізацій України надаються за письмовим запитом після одержання коштів за користування даними цього реєстру.

 

8.7. Облік виданої інформації ведеться у спеціальному журналі.

 

8.8. Порядок, умови видачі інформації з Реєстру та тарифи на оплату послуг за користування даними Державного реєстру телерадіоорганізацій України визначаються рішенням Національної ради.


 

ЗАЯВА про державну реєстрацію суб’єкта інформаційної діяльності
 

додаток 2

 

додаток 3  Додати до закладок     Роздрукувати сторінку   Повернутись до розділу  


Пошук по реєстру та архіву

Оберіть місце пошуку:

Текст:

 
 


Фотогалерея

Розширене засідання робочої групи зі створення правил захисту дітей у медіа, м.Київ, 19 квітня 2017 р.